AB Ülkeleri Bile Semt Pazarlarımıza Gıbta Edecek

AB Ülkeleri Bile Semt Pazarlarımıza Gıbta Edecek

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliğine göre, artık semt pazarlarında elektronik tartı kullanılması zorunlu olacak. Tüketiciler, satın aldıkları ürünlerin ağırlığını pazar giriş ve çıkışlarına yerleştirilecek elektronik tartılarda kontrol edebilecek.

Bakanlığın, ''Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliği'' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, pazar yerleri, imar planında belirlenmiş alanlarda yönetmelikte belirtilen asgari koşulları taşıyacak şekilde belediyeler tarafından kurulacak. Gerçek veya tüzel kişiler tarafından pazar yeri kurulamayacak.

Semt pazarının kurulmasında, tüketici piyasasının büyüklüğü, ulaşım imkanları, semt pazarı sayısı ve bunların birbirlerine yakınlığı ile semt pazarının çevreye, altyapıya ve trafiğe getireceği yükler ile can ve mal güvenliği riski göz önünde bulundurulacak. Semt pazarı kurulan yerlerde, üretici pazarı semt pazarı ile aynı günde kurulamayacak.

Pazar yerleri, belediyelerce işletilecek ve bu yetki devredilemeyecek. Ancak, pazar yerlerinin işletilmesine ilişkin bazı hizmetler, yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hüküm içermeyecek şekilde yapılacak belirli süreli protokoller ile meslek kuruluşları eliyle yürütülebilecek.

Kefeli tartı tarihe karışıyor

Pazar yerlerinde pazarcı ve üretici satış yerleri, zabıta bürosu, çöp toplama yeri, aydınlatma sistemi bulunması zorunlu olacak.

Ayrıca bu yerlerde elektronik tartı kullanılması ve güvenlik kamerası bulunması da gerekecek.

Satış yerlerinin alan büyüklüğü ve kullanımı ile buralardaki tezgahların ebat ve biçimine ilişkin özellikler, mal teşhirini olumsuz etkilemeyecek, alışveriş için yeterli geçiş yolları bırakacak ve pazar yerlerine standart bir görünüm kazandıracak şekilde ilgili meslek kuruluşunun görüşü alınarak belediye encümenince belirlenecek.

Pazar yerlerinde oluşan çöplerin kaldırılıncaya kadar tutulacağı çöp toplama yeri, pazar yerinin uygun bir yerinde oluşturulacak. Çöp toplama yerlerinin kapasitesi, pazar yerinin büyüklüğü ve iş hacmine göre belirlenecek.

Pazar yerlerinde faaliyet gösterenler ile tüketicilerin can ve mal güvenliğini sağlanması amacıyla, pazar yerlerinin kapasitesi göz önünde bulundurularak yeterli sayı ve özellikteki güvenlik kameraları uygun alanlara yerleştirilecek.

Tuvaletler, pazar yerlerinin kapasitesi göz önünde bulundurularak ihtiyacı karşılayacak sayıda ve özellikte olacak. Bu amacı sağlayacak şekilde, seyyar tuvalet kabinleri veya pazar yerinin çevresinde bulunan tuvaletler de kullanılabilecek.

Tüketicilerce satın alınan malların ağırlığının kontrol edilebileceği, ilgili mevzuata uygun elektronik tartılar, pazar yerlerinin giriş ve çıkış noktalarına konulacak.

Satış yerlerinin tahsisi

Semt ve üretici pazarlarındaki satış yerleri tahsis yoluyla işletilecek. Tahsis, aynı belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan diğer pazar yerlerinde satış yeri bulunmayanlara öncelik verilmek suretiyle yapılacak.

Semt pazarlarındaki satış yerleri pazarcılara ve üreticilere, üretici pazarlarındaki satış yerleri ise münhasıran üreticilere, organik malların satışa sunulduğu semt pazarlarındaki satış yerleri, yalnızca organik mal üreten üreticilere veya bu tür malları satan pazarcılara tahsis edilecek.

Semt pazarlarında, üreticilere tahsis edilecek satış yeri sayısı, toplam satış yeri sayısının yüzde 20'sinden az olamayacak.

Tahsis edilen satış yerleri, vefat etme veya iş göremeyecek derecede kaza geçirme, hastalık ya da yaşlılık gibi zaruri hallerde belediye encümeni kararı ile kanuni mirasçılara devredilebilecek.

Tanıtım levhaları konulacak

Satış yerlerinin kullanımı ile ilgili hükümlerin de yer aldığı yönetmeliğe göre, tanıtım levhası, satış yerinin herkes tarafından kolaylıkla görülebilecek bir yerine yerleştirilecek.

Satış yerinde, belediyeden izin alınmaksızın değişiklikler veya bu yere ilaveler yapılamayacak. Atık malzemeler belirlenen şekilde veya alanlarda toplanacak ve satış yeri temiz tutulacak.

Satış yeri dışında ya da buralardaki geçiş yollarında mal teşhiri ve satımı yapılmayacak, buralarda mal veya boş kap bulundurulmayacak.

Ürünlere künye

Sebze ve meyvelerin üzerinde veya kap ya da ambalajlarının herkes tarafından kolaylıkla görülebilecek bir yerinde künyenin bulundurulması zorunlu olacak.

Kap veya ambalajlarından çıkarılarak satışa sunulan sebze ve meyvelere ilişkin künyeler, herkes tarafından kolaylıkla görülebilecek bir şekilde satış yerinin uygun bir yerinde bulundurulacak.

Öte yandan, çevreyi rahatsız edecek şekilde satış yapılmayacak, alıcı veya tüketiciye karşı sözlü veya fiili kötü muamelede bulunulmayacak.

Mallar, reklam veya tahsis sahibine ilişkin bilgi mahiyetinde olanlar hariç yazılı ve basılı kağıtlardan imal edilmemiş kese kağıtlarına ya da doğada çözünebilen veya bezden imal edilmiş olan poşetlere konularak satılacak

28 Eylül 2012 Cuma | 1934 Görüntülenme

İlgili Kategori: Haberler

Facebook
PAZARLAR
ÜYELİK İŞLEMLERİ
YILLIK AİDATLAR
İSO
Etiketler
Twitter

Benzer İçerikler