Belediye Yasasında Pazar Yerleri ile İlgili Düzenleme Önerileri

Mevcut Yasal Durum:

Mevcut Belediye Yasasında pazarlarla ilgili belediyelerin vazifeleri bölümünde Madde 15’in içinde 11,23,42 fıkralarda hüküm vardır. Madde 15, fıkra 11, Pazar yerlerini işgal edeceklere izin vermek, izinsiz işgalleri men etmek yetkisini belediyeye vermiştir. Belediye Gelirleri Kanununda da İşgal Harcı Bölümü Madde 52’de pazarcıların işgal harcına tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Belediye Yasasında pazarlarla ilgili başkaca bir hüküm yoktur.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince çıkarılan Zabıta Yönetmeliğinde Fasıl 7’de Daimi ve Geçici Pazar Yerlerinin uyacağı emir ve yasaklar düzenlenmiştir.

Pazar yerleri ile ilgili tüm yasal mevzuat bundan ibarettir.

Bu mevzuat çerçevesinde Pazar yerinin kurulması, pazarcıya pazarcılık yapma yetkisinin verilmesi, Pazar yerlerinin ve pazarcının denetlenmesi, pazarın temizliği ve disiplini tamamen Belediyenin yetkisi altındadır. Pazar yerlerinin nizam ve intizamı da Belediye Zabıtasınca temin edilecektir.

Bu yasa çerçevesinde bakıldığında gerek pazarın kurulması gerekse pazarcıya pazarcılık yapması için izin verilmesi, pazarcının denetlenmesi tamamen Belediyenin yetkisi içinde kalmıştır. Pazarın kurulup yönetilmesinde, denetlemesinde esnafın bağlı bulunduğu Pazarcı Odalarına yetki verilmemiştir. 507 sayılı yasanın 32. maddesi “esnaf ve sanatkarların meslek ve sanatlarının yürütülmesini ilgilendiren hususlarda resmi makamlarca alınacak kararlarda, sair tasarruflarda, ilgili Odanın mütalasından faydalanılır ve bu konuda kurulacak komisyonlarda Oda temsilcilerinin katılması sağlanır.” hükmünü taşımakla beraber, Belediye Yasasında bu doğrultuda hüküm olmamamasından bahisle Belediyeler, Pazarcı Esnafı Odalarını yok saymakta, hiçbir düzenlemelerinde Odaların görüşü alınmadığı gibi, yapılan düzenlemeler konusunda bilgi dahi verilmemektedir.

Yeni Belediye Yasasında Pazarlarla İlgili Düzenleme Önerileri:

1) Belediye Yasasında Pazar yerleri ile ilgili düzenlemelerde ilgili meslek Odasının görüşü ve onayı alınır, kurulacak komisyonlara Oda temsilcilerinin katılımı temin edilir ve pazar ilgili düzenlemelerde Pazarcı Esnaf Odaları temsilcilerinin de oy hakkı vardır hükmünün özellikle bulunması gerekmektedir.

Gerek pazar kurulacak yerin belirlenmesi, gerekse pazarda pazarcılık yapacak esnafın belirlenip yerleştirilmesi konularında Pazarcılar Esnaf Odaları bu mesleğin işleyişi ile ilgili gerekli bilgi ve donanıma sahip olmaları nedeniyle yetkili kılınmalıdır.

2) Belediyeler, Esnaf Odası ve Esnaf Sicil Müdürlüğüne üye olmayan kişilere pazar tezgahı açma izni vermemelidir.

Odalar pazarcı esnafının mesleki anlamda bağlı bulunduğu kurumlardır. Odalara üyelik zorunludur. Ancak Belediyeler, Belediye Yasasında tamamen kendi yetkileri içinde kaldığından bahisle pazarcı esnafına izin verirken Odaya üyelik aramamaktadırlar. Bu da Odaya üye olan, Bağ-kurlu, Vergi kayıtlı esnaf ile hiçbiryerde kayıtlı olmayan esnaf olmak üzere esnafı ikiye ayırmakta, bu durum iki grup arasında haksız rekabete neden olduğu gibi, kayıt dışı ekonomiyide beslemektedir. Devletin kurumlan arasında koordinasyon ve işbirliği olmak gereği Belediyelerin bu tahakkümcü uygulaması ile gerçekleşmemekte, fiziki olarak pazarı ve pazarcıyı denetlemekten uzak olan Belediyeler Pazar yerlerinde nizam ve intizam sağlayamamaktadırlar.

3) Belediye, sınırları içinde pazarcılık yapacak kişilere, pazarcı esnafı odasından Mesleki Faaliyet Belgesini getirmesini istedikten sonra, en az bir yıl geçerli olacak, Pazarcının Pazar tezgahı açacağı tezgahın metrekaresini belirten bir Tezgah Kurma Belgesi vermelidir. Bu belgeler belirli aralıklarla (İstanbul pazarlarındaki uygulama her yıl şeklindedir) yenilenmeli, yenilenmede Pazarcılar Esnafı Odasından Mesleki Faaliyet Belgesinin getirilmesi de istenmelidir.

Pazar yerleri ile ilgili düzenlemelerde ve özellikle Belediye Yasasında yapılacak değişiklikle ve yasanın içinde Esnaf Odalarının yetkilerinin arttırılması, gerek pazarın kurulması gerekse işleyişi ve denetlenmesinde Esnaf Odasının görüşünün ve onayının alınmasının şart getirilmesi, hem pazarların ihtiyaçlara uygun kuruluşunu hem de düzenli ve disiplinli işleyişini temin edecektir.

İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası
Yönetim Kurulu Adına Başkan
Mesut ŞENGÜN

1 Mart 2003 Cumartesi | 953 Görüntülenme

İlgili Kategori: Pazarcı 4.Sayı

Facebook
PAZARLAR
ÜYELİK İŞLEMLERİ
YILLIK AİDATLAR
İSO
Etiketler
Twitter

Benzer İçerikler